Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden werving & selectie Hatch Search Talent B.V.

Ingeschreven bij KvK Midden-Nederland onder nummer 30161742
Versie: januari 2015, in totaal 2 pagina’s (als pdf), 10 artikelen

Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, introducties en overeenkomsten inzake de
werving en selectie van kandidaten door Hatch Search Talent B.V. (hierna te noemen Hatch) voor de opdrachtgever.

Artikel 2 Opdrachten, introducties en plaatsingen
1. Onder een opdracht wordt in deze Voorwaarden verstaan de opdracht van de opdrachtgever aan Hatch om een kandidaat te werven en selecteren met het doel dat tussen deze kandidaat en de opdrachtgever een arbeidsverhouding tot stand komt. De opdrachtgever en Hatch stellen per opdracht een schriftelijke ‘opdrachtbevestiging’ op.
2. Een opdracht eindigt op het moment dat de opdrachtgever de voorgestelde kandidaat accepteert of op het moment dat een der partijen (ná de in artikel 3 bedoelde termijn) de opdracht intrekt of opzegt.
3. Onder een introductie wordt in deze Voorwaarden verstaan de, vrijblijvende, introductie van een kandidaat door Hatch bij de opdrachtgever zonder dat de opdrachtgever daartoe aan Hatch een opdracht heeft verstrekt. De introductie geschiedt door middel van een ‘introductiebrief’. In deze ‘introductiebrief’ staan de voorwaarden beschreven waaronder Hatch de betreffende kandidaat aanbiedt.
4. Er is sprake van een plaatsing op het moment dat de opdrachtgever voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook overeenkomt met de door Hatch in het kader van een opdracht of introductie aangeboden kandidaat.

Artikel 3 Benodigde gegevens en verplichting Hatch
De opdrachtgever verstrekt ten behoeve van een opdracht aan Hatch alle benodigde gegevens die nodig zijn voor de werving en selectie. Hatch spant zich in om binnen 4 weken (of binnen de in de opdrachtbevestiging overeengekomen andere termijn) nadat de opdrachtgever de opdrachtbevestiging voor akkoord heeft ondertekend naar beste kunnen en op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens minimaal twee kandidaten te selecteren die zo veel mogelijk voldoen aan de eisen en verwachtingen van de opdrachtgever.

Artikel 4 Geheimhouding en vertrouwelijkheid
1. Hatch verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht omtrent het bedrijf van de opdrachtgever ontvangen gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn.
2. Gegevens van kandidaten dienen door de opdrachtgever vertrouwelijk en met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens te worden behandeld en mogen niet aan derden worden doorgegeven.

Artikel 5 Non-discriminatie
Elke kandidaat heeft gelijke kansen bij de werving en selectie werkzaamheden van Hatch, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie-eisen en mits de kandidaat voldoet aan de opdracht.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat.
2. Hatch is niet aansprakelijk indien de kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de opdrachtgever, tenzij dit het aantoonbare gevolg is van handelen of nalaten van Hatch in strijd met het bepaalde in artikel 3.
3. Hatch kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verliezen – waaronder begrepen gevolgschade – als gevolg van handelen en/of nalaten van een door Hatch in het kader van een opdracht of introductie aangeboden kandidaat met wie de opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middels derden dan wel voor derden, (mede) als gevolg van de opdrachtuitvoering door Hatch, een arbeidsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan.
4. Hatch heeft de intentie om iedere opdracht te voorzien maar Hatch heeft ter zake daarvan uitsluitend een inspanningsverplichting. Hatch is derhalve niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade(n), in de ruimste zin des woords, indien een opdracht (al dan niet binnen de in artikel 3 genoemde termijn) niet voorzien kan worden en is in dat kader geen vergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd.
5. Hatch is evenmin aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade(n), in de ruimste zin des woords, indien een door Hatch in het kader van een opdracht of introductie aangeboden kandidaat besluit geen arbeidsverhouding met de opdrachtgever aan te gaan of besluit een met de opdrachtgever aangegane arbeidsverhouding (voortijdig) te beëindigen.
6. Elke eventuele aansprakelijkheid van Hatch is beperkt tot de directe schade van de opdrachtgever en tot maximaal de in verband met de opdracht of introductie aan de opdrachtgever in rekening gebrachte of te brengen bemiddelingsvergoeding.

Artikel 7 Vergoeding
1. Voor iedere plaatsing is de opdrachtgever een bemiddelingsvergoeding aan Hatch verschuldigd ter grootte van het in de ‘opdrachtbevestiging’ vermelde nominale bedrag of percentage.
2. De eventuele kosten voor werving zullen apart door Hatch aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht en maken derhalve geen onderdeel uit van de bemiddelingsvergoeding. De hoogte van de wervingskosten zal tevens vermeld staan in de ‘opdrachtbevestiging”.
3. De bemiddelingsvergoeding en wervingskosten zijn ter dekking van de in de ‘opdrachtbevestiging’ genoemde activiteiten en instrumenten van Hatch. Overige activiteiten en instrumenten worden in overleg met de opdrachtgever toegepast en separaat in rekening gebracht.
4. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
5. De opdrachtgever is de bemiddelingsvergoeding niet verschuldigd indien Hatch er niet in is geslaagd een geschikte kandidaat te selecteren. De overeengekomen wervingskosten, de in lid 3 bedoelde aanvullende kosten zijn te allen tijde wel verschuldigd.
6. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 zal Hatch, indien de kandidaat binnen de termijn van de proeftijd van de arbeidsverhouding uit eigen beweging de arbeidsverhouding beëindigt of indien binnen deze termijn aantoonbaar blijkt dat de kandidaat niet geschikt is voor de beoogde functie, zich inspannen een vervangende kandidaat te werven en selecteren, zonder dat de opdrachtgever daarvoor een –aanvullende- bemiddelingsvergoeding voor verschuldigd is. De wervingskosten, de in lid 3 bedoelde aanvullende kosten zullen wel verschuldigd zijn. In alle andere gevallen waarin de arbeidsverhouding tijdens of na voornoemde termijn van de proeftijd eindigt, blijft de opdrachtgever de in lid 1 bedoelde bemiddelingsvergoeding onverminderd verschuldigd.

Artikel 8 Intrekken en wijzigen van een opdracht
1. Indien de opdrachtgever een opdracht intrekt of beëindigt, voordat een in het kader van de opdracht reeds aangeboden kandidaat is geaccepteerd of voordat de in artikel 3 genoemde termijn is verstreken, is Hatch gerechtigd de opdrachtgever een vast bedrag van € 2.500,- in rekening te brengen, alsmede de door Hatch gemaakte wervingskosten en de in artikel 7 lid 3 bedoelde aanvullende kosten.
2. Indien de opdrachtgever elementen uit een opdracht zodanig wijzigt dat er naar het oordeel van Hatch sprake is van een nieuwe opdracht, voordat een in het kader van de opdracht reeds aangeboden kandidaat is geaccepteerd of voordat de in artikel 3 genoemde termijn is verstreken, is Hatch gerechtigd de opdrachtgever een vast bedrag van € 1.500,- in rekening te brengen, alsmede de door Hatch gemaakte wervingskosten en de in artikel 7 lid 3 bedoelde aanvullende kosten.

Artikel 9 Betaling
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de opdrachtgever gehouden om de facturen van Hatch te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.
2. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het nog openstaande bedrag. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand gerekend.
3. Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van niet tijdig betaalde betalingen zijn voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en rente (met een minimum van € 250,– per vordering), tenzij Hatch aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt.

Artikel 10 Concurrentie en schadeloosstelling
1. Het is de opdrachtgever zonder toestemming van Hatch niet toegestaan om gedurende 18 maanden na het eindigen van een opdracht of gedurende 18 maanden na de introductie met een kandidaat welke door Hatch is voorgesteld en in eerste instantie door de opdrachtgever is afgewezen, rechtstreeks of via derden een arbeidsverhouding aan te gaan of direct of indirect te werk te stellen.
2. Indien de opdrachtgever het in lid 1 genoemde verbod overtreedt is hij met onmiddellijke ingang een schadeloosstelling aan Hatch verschuldigd ter grootte van de in artikel 7 bedoelde bemiddelingsvergoeding.

Scroll naar boven